Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu

Amendementen zijn door raadsleden voorgestelde wijzigingen op een raadsbesluit.

Een motie is een korte en gemotiveerde verklaring of uitspraak van raadsleden over een onderwerp, waarmee een oordeel, wens, verzoek of opdracht wordt uitgesproken. Meestal worden ook de overwegingen om tot een uitspraak te komen in de motie meegenomen.

Hier vindt u de actuele geldende regelgeving van de gemeente Tholen die betrekking heeft op de raadscommissies en/of de gemeenteraad.

Op grond van artikel 28, onderdeel e BBV moet in de toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening de informatie verstrekt worden, zoals bedoeld in artikel 4.1, eerste en tweede lid van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Deze wet is in werking getreden met ingang van 1 januari 2013 en regelt niet alleen de openbaarmaking van topinkomens in de publieke en semipublieke sector, maar stelt ook maxima aan de hoogte van de bezoldiging van topfunctionarissen en tevens aan de ontslagvergoedingen.
Voor de uitleg van de WNT zijn de Beleidsregels WNT 2020 van belang, zoals vastgelegd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 29 oktober 2019.


WNT-verantwoording:
Voor topfunctionarissen dienen de bezoldigingen, ook al zijn deze lager dan de WNT-norm, gepubliceerd te worden.


Naast de in de bijlage vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen.